இலத்திரனியல் சுற்றுப் பலகை அமைத்தல்

cyber, security, network
இலத்திரனியல் சுற்றுக்களை அமைக்கும் போது அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப்பலகை மிகவும் முக்கியமான தாகும். எனவே அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப்பலகைக்கான சுற்று வரிப்படத்தை திட்டமிடலும், திட்டமிடப்பட்ட சுற்றினை பலகையின் மீது பிரதி பண்ணும் பல்வேறு முறைகள் பற்றியும் இங்கே விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுற்றுப்பலகையின் மீது
பிரதிபண்ணப்பட்ட சுற்றினை பூர்த்தி கொள்ளும் முறை பற்றியும் இப்பகுதியில்
விபரிக்கப்படும்.

சுற்று வரிப்படத்தைத் திட்டமிடல்

சுற்று வரிப் படத்தை திட்டமிடும் போது பயன்படுத்த வேண்டிய அச்சிடப்பட்ட சுற்றிற்கு
பொருத்தமான துணைச் சாதனங்களை இனங்காணல் முக்கியமானதாகும். மேலும் சுற்றிற்குரிய துணைச்சாதனங்களின் முனைகளுக்கு இடையில்
உள்ள இடைவெளி, முனைகளின் விட்டங்களையும் அறிந்து கொள்ளல் முக்கியமானதாகும். இது தொடர்பான விபரமொ ன் இங்கே முன் வைக்கப்படும்.

அச்சிடப்பட்ட சுற்று பலகைக்குரிய பொருட்களை தெரிவு செய்தல்

சிக்கலான இலத்திரனியல் சுற்றுக்களை அமைக்கும் போது வெரோ போட் (Vero Board) டொட் மெட்ரிக்ஸ் போட் (Dot metrics board) முதலியவற்றை பயன் படுத்துதல் கடினமாகும் இதற்காக அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப் பலகை முறையினைப் பயன்படுத்தலாம். அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப்பலகையினை அமைக்கும் போது ஒரு படலமாக செம்பு பூசப்பட்ட பலகை பயன்படுத்தப்படும். ஒரு பக்கத்தில் மாத்திரம் செம்பு பூசப்பட்ட பலகை இரு பக்கத்திலும் செம்பு பூசப்பட்ட பலகை எனும் சுற்றுப் பலகையும் உண்டு சுற்றிலேயுள்ள சிக்கலான துணைச்சாதனங்களைப் வகை பொறுத்துவதற்கு போதிய இடைவெளிக்குரிய சுற்றுப்பலகையை தெரிவு செய்தல் வேண்டும். செம்பு பூசுவதற்கு பின்வரும் இரு வகை பிலாஸ்டிக் பலகைகளும் பயன்படுத்தப்படும்.

1. இபொக்ஸி கடின கடதாசி வகை பிலாஸ்டிக்
(Epoxy Hard Paper)
2. பலப்படுத்தப்பட்ட கண்ணாடி (Fiber)
கண்ணாடிக் கடதாசி வகைப் பிலாஸ்டிக்
(Glass Fiber Reinforced Epoxy Paper)

இங்கு 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகையானது அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப் பலகையை அமைப்பதற்கு பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும். ஒரு பக்க செம்பு படலம் மாத்திரமுள்ள அச்சிடப்பட்ட சுற்றை அமைப்பதற்குப் பொருத்தமான பொறிமுறை அமைப்பு உரு இலே காட்டப்பட்டுள்ளது.

 

தரப்பட்ட சுற்றொன்றை ஒத்த மின்னோட்டப் பாதையைத்திட்டமிடல்

தரப்பட்ட சுற்றொன்றைப் போன்ற மின்னோட்டப்பாதையை திட்டமிடுதல் இச்செயற்பாட்டின் முக்கிய அம்சமாகும். அது பற்றி அறிந்திருத்தலும் இன்றியமையாததாகும் எனவே அத்தரவுகளை திட்டமிடுவதற்கு முன்னர் சுற்றுப் பலகையைப் பெற்றுக்கொள்வது திட்டத்தினை வெற்றிகரமாக்கிக் கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

தொகையீட்டுச் சுற்றொன்றுக்குரிய பல அமைப்புக்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

 

ஓட்டப்பாதையைச் சுற்றுப் பலகையின் மீது பிரதிபண்ணல்.

அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப் பலகையொன்றைத் தயாரித்துக் கொள்ளும் போது சுற்று வரிப்படத்தை செம்புப் படலத்தின் மீது பிரதிபண்ணிக் கொள்ளல் மற்றுமொரு படி முறையாகும். செம்புப் படலத்தின் மீது சுற்றொன்றைப் பிரதிபண்ணிக் கொள்ளும்
முறை பற்றி இங்கு விபரிக்கப்படும்.

மின் ஓட்டப்பாதையை சுற்றுப்பலகையின் மீது பிரதிபண்ணும் முறை

சுற்று வரிப்படத்திற்குரிய மின்னோட்ட பாதையை வரையும்
போது துணைச்சாதனங்களைப் பொருத்துவது தொடர்பாகவும் கவனத்தில்
கொள்ளல் வேண்டும். மின்னோட்ட பாதை செம்பு பூசப்பட்ட பலகையின் கீழ்ப் பாகத்தினுள்ளும் முனைகளின் துணைச்சாதனங்கள் செம்பு பூசப்பட்ட பலகையின் மேல் பாகத்தினுள்ளும் பொருத்தப்படல் வேண்டும். இதனால் முதலில் வரையப்பட்ட ஓட்டப்பாதைக் குரிய வரிப்படம் இதற்கு பொருத்தமானதல்ல. சில துணைச்சாதனங்களின் அமைவு ஓட்டப் பாதைக்கு இடையூறாக இருப்பதே இதற்கு காரணமாகும். இதனால் முதலிலே வரையப்பட்டுள்ள ஓட்டப் பாதையை செம்பு பூசப்பட்ட பலகைக்கு பிரதிசெய்ய வேண்டிவரும். எனவே இம்முறையில் பிரதிபண்ணினாலும் விடயம் பற்றி கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

1. சுயாதீனமாக கையினால் பலகையின் மீத வரைந்துகொள்ளல்.
2. பட்டுச் சட்டக அச்சுப்பதித்தல் முறை.
3. நேர்த்திலங்கல் உணர்திறன்முறை.

சுயாதீனமாக கையினால் வரையும் முறை

இம் முறையானது பெரும்பாலும் சுற்றொன்றின் ஓட்டப் பாதையைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். அதி சிக்கலான பாதை களையுடையதும் சாதனங்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் சுற்றுக்களுக்கு இம் முறையைப் பயன்படுத்துவது கடினமாகும். துணைச் மீது சுற்றிற்குரிய ஓட்டப் பாதையைப் பரீட்சித்து தெளிவாகத் தாள் ஒன்றில் வரைந்து கொள்ளல் வேண்டும். வரையப்பட்ட உருவரிப்படத்தை பலகையின் சுயாதீனமாக கையினால் பிரதிசெய்யும் போது நீரில் கரையாத பூச்சு (Paint) பயன்படுத்தப்படும். இல்லாவிடின் நீரில் கரையாத மையையுடைய சுற்றுக்களைப் பிரதி செய்வதற்காக விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பேனாவகையும் பயன்படுத்த முடியும்.

இவ்வாறு பிரதிபண்ணும் போது ஓட்டப்பாதைக்கு வெளியே பூச்சு கசியாது. பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இம்முறையின் கீழ் செம்பு பூசப்பட்ட குறிக்கும் முறையொன்றும் உண்டு. அதாவது நீர் உறிஞ்சாத ஒட்டும் தன்மையுடைய தாள் ஒன்றை செம்பு பூசப்பட்ட பலகையின் மீது ஒட்டி உரிய ஓட்டப் பாதையை அத்தாளின் மீது வரைந்து கொள்ள வேண்டும். ஓட்டப்பாதை தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிகளை வெட்டிச்சுரண்டி அகற்ற வேண்டும். இது இலகுவானதும் வெற்றிகரமானதுமான முறையாகும். ஆனாலும் இம் முறையானது கூடுதலான ஓட்டப் பாதைகளையுடைய சிக்கலான சுற்றுக்களுக்கு அவ்வளவு பொருத்தமானதல்ல.

பட்டுச்சட்டக அச்சுப் பதித்தல்

இம் முறையானது தேவை ஏற்படும் போது அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப் பலகையைப் போன்று இன்னும் பலகைகளைத் தயாரித்துக் கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

அச்சு முறை மூலம் சுற்றொன்றை செம்பு பூசப்பட்ட பலகைக்கு பிரதிபண்ணும் போது முதலில் பட்டுச் சட்டகத்தை உரியவாறு தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது திட்டமிட்டு வரைந்து கொள்ளப்பட்ட ஓட்டப்பாதைச் சுற்று வரிப்படத்திற்கு ஏற்ப ஓட்டப்பாதை மீதமாகும் படி பட்டுச் சட்டகத்தின் எஞ்சிய பகுதியை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

மறைக்கப்பட்ட பகுதியினூடாக ஓட்டப்பாதைக்குள்ளே பூச்சு வடிந்து செல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்வது முக்கியமாகும். இவ்வாறு பட்டுச் சட்டகத்தை தயாரித்துக் கொள்வதன் மூலம் செம்பு பூசப்பட்ட பலகையின் மீது நீர் உறிஞ்சாத மையினால் சுற்றை பிரதி பண்ணிக் கொள்ள முடியும். இம்முறையை சிக்கலான சுற்றுக்களுக்கும் ஒரு சுற்றைப்போன்று பல சுற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போதும் பயன்படுத்தப்படும்.

ஆனாலும் இம் முறையானது அதிக செலவானதுமாகும். இதற்கு ஒளி ஊடுபுகவிடக்கூடிய தாள் ஒன்றில் அல்லது கண்ணாடி ஒன்றின் மீது தேவையான சுற்றை முதலில் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஊடு புகவிடாத பூச்சு வகையொன்றை அல்லது அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப்பலகைக் குறியீடிடப்பட்ட ஒட்டும் விசேட தாளைப் பயன்படுத்த முடியும். இதற்காகப் பயன்படுத்தும் விசேட தாள்களில் உள்ள சில குறியீடுகள் உரு. 2.12-3 இலே காட்டப்பட்டுள்ளது.

கண்டியொன்றின் மீது அல்லது ஒளி உட்புகவிடக்கூடிய தாளில் ஓட்டப் பாதையைக் குறித்துக் கொண்டதன் பின்னர் செம்பு பூசப்பட்ட பலகைமீது பிரதி செய்து கொள்ள வேண்டும். இம்முறையிலேயே பிரதிசெய்யும் போது செம்பு பூச்சின் மீது நேர் துலங்கல் பூச்சொன்று படலமாக பூசப்படும். அதன் பின்னர் கண்ணாடியின் மீது அல்லது ஒளி ஊடு பகவிடக் கூடிய தாளின் மீது திட்டமிட்டுள்ள ஓட்டப் பாதையை நேர் துலங்கல் பூசப்பட்ட படலத்தின் மீது வைத்து ஒளி செலுத்தப்படும் இவ்வாறு செம்பு படலத்தின் மீது ஓட்டப் பாதையை பிரதிபண்ணுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ள முறை இல. 2.12-4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு ஒளியைச் செலுத்துவதன் மூலம் நேரேற்ற பூச்சுடைய பலகையை சோடியம் ஐதரொட்சைட்டினால் பூச்சின் தேவையில்லாத பகுதியை கழுவி அகற்ற முடியும். சோடியம் ஐதரொட்சைட்டினால் NaOH(aq) கழுவும் போது தேவையற்ற நேர்த்துலங்கள் பகுதி அகற்றப்பட்டு ஓட்டப்பாதைக்குத் தேவையான பூச்சுப் பகுதி மீதமாகும். அதாவது தேவையான ஓட்டப்பாதையானது பலகையின் மீது பிரதிபண்ணப்பட்டிருக்கும். சோடியம் ரொட்சைட்டுத் திரவத்தை திரவத்தை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்திலேயே தயாரித்துக் கொள்வது நல்லது. பலகையைக் கழுவும் போது கைக்கு றப்பர் கையுறையையும் பயன்படுத்திக் கொள்வது பாதுகாப்பாகும். பலகையை திரவத்தில் கழுவும் போது ஓட்டப்பாதை தவிர்ந்த ஏனைய பூச்சுப் பகுதிகள் கழுவப்பட்டு போவதற்கான காரணம் அப்பகுதிகளுக்கு ஒளி உறிஞ்சப்பட்டு பூச்சு எரிந்து போயுள்ள தனாலாகும்.

சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுக் கரைசலை, 7 கிராம் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுக்கு 1 லீற்றர் நீர் கலந்து தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். இத்திரவத்தினுள்ளே அச்சிடப்பட்ட சுற்றுப் பலகையிலுள்ள தேவையற்ற படலங்கள் 30-300 செக்கன்களில் அகற்றப்படுதல் நிகழுகின்றது.
தேவையற்ற செம்பு படலங்களை அகற்றுதல்.உரிய ஓட்டப் பாதையை சுற்றுப் பலகையில் பிரதி செய்ததன் பின்னர் பலகை மீதுள்ள ஏனைய தேவையற்ற செம்பு படலங்களை அகற்றுவது முக்கியமாகும். இது பற்றி இங்கே விபரிக்கப்படும்.தேவையற்ற செம்பு படலங்களை அகற்றும் முறை

மேலுள்ள எம்முறையிலாவது செம்புப் படலத்தின் மீது ஓட்டப்பாதையை
பிரதி செய்வதோடு தேவையில்லாத செம்புப் பகுதிகளை அகற்றுதல் வேண்டும். தேவையற்ற சம்புப் பகுதியை அகற்றுவதற்காக பெரசுக்குளொரைட்டு (Fe Cl) திரவத்தை பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். இத்திரவத்திற்குள் ஓட்டப் பாதை பிரதி செய்யப் பட்டுள்ள செம்புப் பலகையை இட்டு கழுவுவதன் மூலம் தேவையற்ற செம்புப் பகுதிகளை அகற்றமுடியும்.

இவ்வாறு செய்யும் போது கைகளுக்கு றப்பர் கையுறைகளைப்பயன் படுத்துவதும் திரவத்தினுள் அசைப்பதற்காக பிலாஸ்டிக் கூர் ஒன்றையும் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பான முறையாகும். தேவையற்ற செம்புப் பகுதிகளை அகற்றிய
பின்னர் அச்சிடப்பட்ட செம்புப் திரவத்திலிருந்து சரியாக சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை பரீட்சித்துப் பார்க்க பரசுக்குளோரைட்டின் செறிவுத் தன்மை அல்லது ஐதான தன்மைக்கு ஏற்ப சுத்தம் செய்யப்பட்ட அளவில் குறைபாடு ஏற்படலாம்.

பற்றாசு பிடித்தலின் நியதிகள்

ஒரு வடத்தை அல்லது கம்பியை இன்னொரு கம்பி யுடன் வடத்தை தொடர்பு படுத்துவதற்கு அல்லது வடத்தை கம்பி பொருத்தும் இறுதி முனையுடன் தொடர்பு படுத்துவதற்கு  பற்றாசு பிடித்தல் முறையும் பொறிமுறை இணைப்பு முறையும் பயன்படுத்த ப்படுகின்றது. மின் இலத்திரனியல் இணைப்புக்கள் பற்றி மேலதிக விபரங்கள் பின்வருமாறு.

பற்றாசு பிடித்தல்

இது மென் பற்றாசு பிடித்தல், வன் பற்றாசு பிடித்தல் என  இரு வகைகளைக் கொண்டது இச் செயற்பாட்டுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் பொருட்கள் பற்றி பின்வருமாறு விளக்கப் படும்

பற்றாசு நியதிகள் நியதிகள்

ஒரே வகையான அல்லது வித்தியாசமான இரு உலோகங்களை பற்றாசு பிடிக்கும்போது அவற்றின் அடிப்படை இயல்புகள் மாற்றம் அடையாது. இவ்விரண்டு உலகங்களும் சூடாக பட்டு இன்னொரு பதத்தால் அல்லது கலவையொன்றினால் பட்டாசு பிடித்தல் செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்
படுகின்றது. பற்றாசு பிடித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பதார்த்தத்தின் அல்லது கலவையின் உருகுநிலை, பற்றாசு பிடிக்கப்படும் உலோகங்களின் உருகு நிலையை விட குறைவாக அல்லது சமமானதாக இருத்தல் வேண்டும்.
பற்றாசு பிடித்தல், மென் பற்றாசு பிடித்தல் (Soft Soldering),  வன் பற்றாசு பிடித்தல் (Hard Soldering) என வகைப் படுகின்றது. மின் இலத்திரனியல் துறைகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவது மென் பற்றாசு பிடித்தலாகும்.

மென் பற்றாசு பிடித்தல்

மென் பற்றாசு பிடித்தலின் போது நிலவும் வெப்பநிலை 250⁰C ஆகும். இங்கு வெப்பநிலை உபகரணங்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்க மாட்டாது. மென் பற்றாசு பிடித்தலின் போது உண்டாகும் பிணைப்புகள் உறுதியானது அல்ல. ஆனால் இதில் மின்னோட்டத்தின் கான  தடை குறைவாக இருப்பது விசேடமாகும்.
பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் பற்றாசு பிடித்தலை சிறப்பாக செய்யலாம்.
1. பற்றாசு பிடித்தலுக்கு முன் குறிப்பிட்ட துரோகத்தை பகுதிகளை சுத்தம் செய்து கொள்ளல்.
2. பொருத்தமான பாதியை (Flux) பயன்படுத்தல்.
3. பற்றாசு பிடிக்கும் போது உரிய வெப்பநிலையைப் பேணுதல்
4. பொருத்தமான பற்றாசு பதார்த்தமும்(Solder) பயன்படுத்தல்.

தொடர்புபடுத்தும் உலோகப் பகுதிகளை சுத்தம் செய்தல்.

 பட்டாசு பிடித்தலுக்கு முன் உலோக பகுதிகளை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமானதாகும். இதற்கு அரத்தாள் போன்ற கரடுமுரடான மேற்பரப்பையுடைய கடதாசியை பயன்படுத்தலாம். மின் கருவிகளின் முறைகளையும் இவ்வாறாக சுத்தம் செய்து கொள்ளலாாம். சுத்தம் செய்தலுக்காக எக்காரணம் கொண்டும் இரசாயனத் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களையோ, திரவங்களையோ பயன்படுத்தக்கூடாது.

பாயி (FLUX)

பட்டாசு பிடித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பாவிகள் இருவகைப்படும்.
1. தொழிற்பாடற்ற பாயி (Non Active Flux)
2.தொழிற்பாடுள்ள பாயி (Active Flux)
மின் இலத்திரனியல் துணைப் பாகங்களை பற்றாசு பிடிப்பதற்கு தொழிற்பாடற்ற பாயி பயன்படுத்தப்
படுகின்றது.

தொழிற்பாடற்ற பாயி

தொழிற்பாடற்ற பாயி இரசாயன தாக்கங்களை ஏற்படுத்த மாட்டாது. இது பற்றாசு பிடிக்கும் இடத்தை சுத்தம் செய்யாது. எனினும் பற்றாசு பிடிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலையால் உண்டாக்கும்  ஒட்சைட்டுகள் அங்கு படியாமல் தடுக்கும். இப்பாயி இலத்திரனியல் துணைப் பாகங்களை பற்றாசு பிடிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இலத்திரனியல் துணைப் பாகங்களை பற்றாசு பிடிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் வெள்ளீ ஈயக் கலவையான பற்றாசு ஈயத்தினுள் ரொசின் எனப் படும் பாயி , தூள் வடிவமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்பாடான பாயி

 தொழிற்பாடான பாயி இரசாயன தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய இயல்பைக் கொண்டது.இவ்வியல் பினால் ஒட்டு மிடம் சுத்த செய்யப்படுவதுடன், ஓட் சைட்டுகளும் அகற்றப்படும். இங்கு ஏற்படும் இரசாயனத் தாக்கங்கள் இலத்திரனியல் துணை பாகங்களில் சேதங்களை உண்டாக்கும். எனவே பாயி இலத்திரனியல் துணை பாகங்களைை பற்றாசு பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

உரிய வெப்ப நிலைகளை பேணுதல்

பற்றாசு பிடிக்கும்போது குறிப்பிட்ட ஒட்டுமிடங்களை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு சூடாகுதல் முக்கியமானதாகும். இதன் மூலம் பற்றாசு பிடித்தல் சிறப்பாகத் துணைக்கருவிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சேதங்களும் தவிர்க்கப்படுகின்றது. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வரை சூடாக்காமல் ஒட்டும் பதார்த்தங்களை பூசினால் உரிய முறைகளில் ஒட்டுதல் நடைபெறமாட்டாது. குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையை விட அதிகமாக சூடானால் இலத்திரனியல் துணை பாகங்களுக்கு சேதங்கள் ஏற்படும்.பற்றாசு பிடித்தலின் போது வெப்பநிலை பேணப்பட வேண்டிய  முறைகளை கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒட்டும் பதார்த்தங்களின் பாவனை

மின் இலத்திரனியல் துறைகளில் மென் பற்றாசு பிடித்தலின் போது ஒட்டும் பதார்த்தமாக வெள்ளீய-ஈயச் சேர்வை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இச் சேர்வையில் வெள்ளீயம் 65.5% ஆகவும் ஈயம் 35.5% ஆகவும் காணப்படுகின்றது.
இந்த ஒட்டும் பதார்த்தத்தின் உருகு நிலை 180⁰C – 185⁰C  இடைப்பட்டதாகும்.
 எனவே இவ் வெப்பநிலைக்கு சூடாக்கும் போது இது பற்றாசு பிடித்தலுக்கு பொருத்தமான திரவமாக வழிந்தோடும்.  இவ்வியல்பு இலத்திரனியல் துணைப்பாகங்களை பற்றாசு பிடிப்பதற்கு சாதகமாக இருக்கும்.

மின்பற்றாசுக் கோல் 

மென் பற்றாசு பிடித்தலின் போது பயன் படுத்தப்படும் மின்பற்றாசு கோலின் முக்கிய பாகங்களை கீழே உருவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆடலோட்ட 230V  இலும் குறைந்த அழுத்த வித்தியாசம் கொண்ட நேர் மின்னோட்டத்திலும் இயங்கக் கூடிய

வகையில் காணப்படுகின்றன.
மின் இலத்திரனியல் துறையில் சாதாரண பற்றாசு பிடித்ததாக 230 வோல்ட் ஆடலோட்டத்தில் இயங்கக்கூடிய மின் பற்றாசுக்கோல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
குறைந்த மின் அழுத்த வேறுபாட்டுடன் நேரோட்டத்தில் இயங்கக்கூடிய மின் பற்றாசுக்கோல் மிக நுண் உணர்வுடைய தொகையீட்டுச் சுற்றுகளை (IC) ஒட்டுவதற்கு பயன்படுகின்றது. ஒரே வோல்ற்றளவும் வித்தியாசமான வலுவை கொண்ட மின் பற்றாசு கோல்களும் காணப்படுகின்றன. செய்யப்படுகின்ற வேலைகளில் தன்மைக்கேற்ப இப் பற்றாசு கோல்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் படும். மின் பற்றாக் கோலினால்  வேலை செய்யும் போது தாங்கி ஒன்றும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மின் பற்றாசுக் கோலின் முனை

செப்பினால் ஆக்கப்படடு வெள்ளீயம் பூசப்பட்ட முனையே மின் பற்றாசு கோல்களில் அதிகமாகப் காணப்படுகின்றது. வெப்ப கடத்துத் திறனை உச்சநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு உச்ச நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. பற்றாசு கோலின் முனையில் வடிவம் மாறுபடல், ஒட் சைட்டுப் படிதல், சிதைவடைதல் போன்றன நடைபெறா வண்ணம் பாதுகாப்பாக இதனை உபயோகித்தல் வேண்டும். இவ்வாறான நிலைமைகள் ஏற்படாமல் தவிர்ப்பதற்காக, பற்றாசு பிடிக்கும் போது, ஈரமாக்கப்பட்ட (Sponge) துண்டொன்றில் பற்றாசுக் கோல் தோய்க்கப்பட்டு, ஈயம் பூசப்படல் வேண்டும். ஆயினும் நாளடைவில் கோலின் சிதைந்து அதன் வடிவம் மாறுபடலாம். இந்த  நிலையில் பற்றாசு பிடித்தலை சிறப்பாகச் செய்ய முடியாது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அறமொன்றினால் முனைகளை தேய்த்து வடிவத்தை ஒபமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு ஈயத்தை முனையின் மீது பூச வேண்டும். இவ்வாறு பற்றாசு கோல் முனையின் மீது பூசுதல் வெள்ளீயம் பூசல் எனப்படுகிறது.
Kumaralingam Suganthan
I'm Develeper : Java,C#,C++,Css,Python, Javascript 😜 Founder of onlineexam.edu.lk🌏
Translate »