About

இந்த வலைதளத்தை உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமா கொரேனா வைரஸ் காரணமாக பாடசாலை முடப்பட்டிருந்த போது மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யும்  நோக்கதுடன்   202/03/22 அன்று  உருவாக்கப்பட்டது. இந்த வலைதளத்தை தொடர்ந்து இந்த சேவையை தொடர்ந்து முன்னோடுத்து செல்ல உங்களால் முடிந்த உதவிகளையை எங்களுக்கு செய்யுங்கள்.

இப்படிக்கு Smart Learning Admin

Website Design & Development Services Contact: +94758804007

Translate »